AVG Privacy Statement

Lees hieronder alles over hoe wij met de privacy van onze websitebezoekers en partners omgaan en beschermen.

Lees de Privacy Statement in pdf

Sportief Plus kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u solliciteert voor een functie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sportief Plus verstrekt. Sportief Plus kan i.i.g. de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Binnen Sportief Plus wordt gewerkt met persoonsgegevens van sollicitanten, klanten en medewerkers. Persoonsgegevens van sollicitanten worden verzameld voor het optimaal uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De persoonsgegevens van klanten gebruiken wij in het kader van het uitvoeren van

onze opdracht. De sollicitant of klant hierna omschreven als betrokkenen, kan erop vertrouwen dat Sportief Plus zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve voorzieningen stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Sportief Plus is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Sportief Plus geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele groep, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Sportief Plus. Dit privacy beleid van Sportief Plus is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Uitgangspunten

Sportief Plus gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van de betrokkenen. Sportief Plus houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Het doel van de verkregen documenten en beeldmateriaal dient enkel ter beoordeling van het mogelijke functioneren van de betrokkenen en heeft geen betrekking op geslacht, etniciteit of andere persoonskenmerken.

 

Grondslag en doelbinding

Sportief Plus zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

Sportief Plus verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Sportief Plus streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en wel uiterlijk 24 maanden. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de procedure/opdracht goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Indien er bij sollicitanten geen dienstverband tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

Sportief Plus gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Sportief Plus voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

 

Delen met derden

Sportief Plus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor uw indiensttreding/opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Sportief Plus afspraken over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen altijd aan de geldende wet en regelgeving. Sportief Plus controleert deze afspraken jaarlijks.

 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel.

 

Datalekken

Wanneer er een datalek (aan derden) heeft plaatsgevonden meldt Sportief Plus dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de betrokkenen. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de betrokkenen. In dit geval meldt Sportief Plus dit aan de betrokkenen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

 

Rechten

Sportief Plus honoreert alle rechten van betrokkenen.

  • Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan Sportief Plus te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkenen een verzoek indienen bij Sportief Plus om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan Sportief Plus te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkenen toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkenen het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Dit privacy beleid geldt voor alle betrokkenen, in welke aard dan ook. Het beleid wordt iedere zes maanden geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de vacaturepagina van Sportief Plus.

 

Afsluiting

Wanneer Sportief Plus een (wettelijke) verplichting niet nakomt, kan de betrokkenen een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van Sportief Plus worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan van Sportief Plus.